Escola de qualitat, en un indret privilegiat

REDIRECCIÓ A LA NOVA PÀGINA WEB

Hem canviat d'adreça! Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu aquest enllaç.

Sereu redirigits al nou lloc en 0 segons. Feu clic aquí per cancel·lar la redirecció.

Benvinguts a la vostra escola

Projecte Educatiu

TRETS D’IDENTITAT

·         Fomentem l’arrelament  dels alumnes a Catalunya.  Impulsant la nostra llengua com instrument de comunicació i cohesió social, potenciant l’ús de la llengua castellana com a expressió d’una realitat bilingüe.

·         Potenciem la formació integral de l’alumnat sense fer cap distinció per raó de sexe, cultura o procedència. 

·         Potenciem el sentiment de pertànyer a una societat, amb capacitat crítica i amb disposició a participar.  Educar l’alumnat en el respecte, en una cultura per la pau i en la conservació del medi natural.

·         L’escola estimula l’adquisició d’hàbits saludables i afavoreix l’adquisició d’actituds responsables respecte l’alimentació i la cura del propi cos.

·         Incorpora les noves tecnologies.

·         Informa i fomenta el desenvolupament de l’esperit crític per tal que els nois i noies aprenguin a ser consumidors racionals, responsables i respectuosos amb el medi ambient.

 EDUCA PER LA PAU I EL RESPECTE A LA NATURA:  Potenciant el sentiment de pertànyer a una societat

amb capacitat crítica i amb disposició a participar.  Així mateix educa l’alumnat en el respecte, en una cultura per

 la pau i en la conservació del medi natural.

EDUCA PER LA SALUT:  L’escola estimula l’adquisició d’hàbits saludables i afavoreix l’adquisició d’actituds responsables respecte l’alimentació i la cura del propi cos.

 EDUCA PEL FUTUR: Incorpora les noves tecnologies.

 EDUCA PEL CONSUM:  Informa i fomenta el desenvolupament de l’esperit crític per tal que els nois i noies aprenguin a ser consumidors racionals, responsables i respectuosos amb el medi ambient.

 

 DEFINICIÓ D’OBJECTIUS

 

Objectius generals de centre

 Des  de  la  perspectiva  global  dels  sistema  educatiu,  el  centre  treballa  per  a  la

consolidació de les prioritats generals fixades pel Departament d’Ensenyament:

 *  Entendre el fet educatiu com un concepte ampli que abraça els diferents aspectes integrants de la personalitat dels infants.

 *  Garantir al final de l’escolaritat el domini de les habilitats instrumentals bàsiques i els procediments i estratègies necessàries que els permetin  saber aprendre.

 * Aconseguir que els alumnes entenguin, parlin, llegeixin i escriguin tant en català com en castellà.  Que tinguin coneixements amplis d’una llengua estrangera (l’anglès)

 *  Garantir el coneixement de la nostra cultura, costums i tradicions.

 *  Potenciar un ensenyament actiu, respectant  la personalitat i el ritme individual i valorant l’esforç.

 * Aconseguir despertar l’interès pel coneixement científic, tecnològic, filosòfic i social.

 *  Crear hàbits que afavoreixin la convivència, la tolerància i la solidaritat, tan en la vida escolar com en la resta de les relacions humanes.

 * Promoure, garantir i potenciar els ensenyaments artístics.

 *  Facilitar als nens i les nenes una orientació escolar per afavorir el pas a l’ESO.

 Totes  les  activitats  de l’escola es  planificaran  amb  el  propòsit  dassolir  aquests

objectius.

  Línia  metodològica

L’escola potenciarà la renovació de mètodes pedagògics, garantia bàsica per assolir una millora continuada en la

 qualitat de l’ensenyament.

El mètode emprat serà actiu, entenent  la construcció de coneixements per part de l’alumne/a i no la recepció passiva de continguts, basant-se en els següents principis: activitat, individualitat, sociabilitat, creativitat, autonomia, globalització i interdisciplinarietat.

S’afavorirà el desenvolupament lliure i responsable del nen posant al seu abast múltiples fonts d’informació.

També es vetllarà pel desenvolupament integral, respectant els ritmes evolutius.

 

A L'EDUCACIÓ INFANTIL treballem per afavorir el desenvolupament del pensament, la intel·ligència, el coneixement i domini del  cos i el llenguatge.  El mètode utilitzat es basa en la observació directa i la experimentació, treballant per projectes i ambients d’aprenentatge.

  AL CICLE INICIAL el nen/a pren contacte amb les matèries instrumentals, encara que el mètode de treball continuarà essent manipulatiu i partint de la experimentació.  L’aprenentatge de la lectoescriptura i el raonament lògic seran l’eix d’aquest cicle, treballant amb material manipulatiu, per projectes i ambients d’aprenentatge.

 AL CICLE  MITJÀ  els nens continuen en el procés d’aprendre a aprendre i cal que aconsegueixin un mètode de treball propi, establint així les bases per a un aprenentatge autònom i continu treballant per projectes.

 AL CICLE SUPERIOR, l’objectiu es que arribin al pensament abstracte, consolidant els aprenentatges de l’etapa anterior,  que es mostrin autònoms i capaços d’aplicar les estratègies per l’aprenentatge treballant per projectes.

Educació per a l’assoliment del màxim nivell de competències

 S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies s’iniciïn en l’adquisició de les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en les seves actuacions; posar les bases per tal que esdevinguin persones capaces d’intervenir crítica i activament en la societat.  . A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) esdevenir persones responsables, autònomes i integrades  socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

En el marc de la LOMCE, s’especifica quines han de ser les 7 competències que cal potenciar en l’etapa de l’educació obligatòria.

El màxim assoliment d’aquestes competències per part de tot l’alumnat és un dels objectius principals de l’escola.

 

 Podeu consultar els documents: