Escola de qualitat, en un indret privilegiat
Benvinguts a la vostra escola

Projecte Educatiu


Trets d’identitat:
·         Fomentem l’arrelament  dels alumnes a Catalunya.  Impulsant la nostra llengua com instrument de comunicació i cohesió social, potenciant l’ús de la llengua castellana com a expressió d’una realitat bilingüe.
·         Potenciem la formació integral de l’alumnat sense fer cap distinció per raó de sexe, cultura o procedència. 
·         Potenciem el sentiment de pertànyer a una societat, amb capacitat crítica i amb disposició a participar.  Així mateix educa l’alumnat en el respecte, en una cultura per la pau i en la conservació del medi natural.
·         L’escola estimula l’adquisició d’hàbits saludables i afavoreix l’adquisició d’actituds responsables respecte l’alimentació i la cura del propi cos.
·         Incorpora les noves tecnologies.
·         Informa i fomenta el desenvolupament de l’esperit crític per tal que els nois i noies aprenguin a ser consumidors racionals, responsables i respectuosos amb el medi ambient.

Pilars pedagògics / Bases del model educatiu:
L’escola potenciarà la renovació de mètodes pedagògics, garantia bàsica per assolir una millora continuada en la qualitat de l’ensenyament.
El mètode emprat serà actiu, entenent  la construcció de coneixements per part de l’alumne/a i no la recepció passiva de continguts, basant-se en els següents principis: activitat, individualitat, sociabilitat, creativitat, autonomia, globalització i interdisciplinarietat.
També es vetllarà pel desenvolupament integral, respectant els ritmes evolutius.
  

Objectius educatius prioritaris:
Ens  proposem  proporcionar  una educació integral, afavorint el  desenvolupament harmònic de les potencialitats de cada nen i nena vetllant per:
·         l’accés als coneixements, competències i habilitats  socials i científiques.
·         la realització d’activitats i vivències humanístiques, socials, científiques, culturals i de convivència.
·         el desenvolupament de les habilitats:  esforç, treball, estudi.
·         l’adquisició de destreses.
·         la formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.
·         el coneixement de l’entorn geogràfic, la història i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin l’arrelament al nostre país.    
·         la pràctica en el tractament de la informació i la competència digital aplicada als  aprenentatges per fer possible l’accés i la gestió de la informació


Criteris d’organització pedagògica:
Orientem l'acció educativa tenint en compte  les diverses maneres d’aprendre i organitzant adequadament els continguts que cal que  aprenguin.
A Ed.INFANTILels nens desenvolupen el seu pensament, intel·ligència, coneixement i  llenguatge,  a partir de  la observació directa i la experimentació.
AL CICLE INICIAL  pren contacte amb les matèries instrumentals, amb mètode de treball  manipulatiu, partint de la experimentació.
AL CICLE  MITJÀ  continuen en el procés d’aprendre a aprendre i cal que aconsegueixin un mètode de treball propi, establint així les bases per a  un aprenentatge autònom i continu.
AL CICLE SUPERIOR, l’objectiu es que arribin al pensament abstracte, consolidant els aprenentatges de l’etapa anterior,  essent autònoms i capaços d’aplicar les estratègies per l’aprenentatge.
 l’equip de mestres disposa de diverses estratègies metodològiques:

 Agrupaments , desdoblaments, 
tallers, ambients, reforç dins l’aula,   reforç en petit grup,   reforç  en horari extraescolar (SEP .

Projectes i activitats destacades del centre:
La  biblioteca. obrim la biblioteca a l’hora d’esbarjo, els nens i nenes de 6è. participen al club de lectura de la biblioteca de Montbau i els de 5è. a l’atrapallibres.
Compromís cap a una escola sana i sostenible, treballant hàbits d’estalvi d’aigua, el reciclatge, l’alimentació sana i l’esport.  Treballem l’hort, cuidem els arbres del pati, Recollim de forma selectiva els residus, participem en campanyes solidàries, celebrem la diada del joc.
L’alumnat utilitza els mitjans informàtics i audiovisuals en l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars (TAC), assistint a l’aula d’informàtica i a les aules amb  pissarres digitals o projectors.
Programació transversal  d’experimentació i observació per a tots els nivells aplicant materials i instal·lacions del l'aula de ciències, els jardins i l’hort de l’escola.
Iniciem l’aprenentatge de l'anglès   al Parvulari i millorem la competència oral  dels alumnes d’Ed. Primària ampliant l’horari curricular per treballar la llengua oral amb grup partit.
Àmbits de participació i col·laboració:
L’atenció a la diversitat  és un fet important ja que aquest entorn és el primer, a part de la família, on els infants es desenvolupen, es realitzen i reben una educació formal i integral que els permetrà avançar en els seus projectes i objectius.
Tenint en compte aquest fet, és important tenir present aquest tractament a la diversitat per tal de dur a terme una educació comprensiva adequada a cadascun dels alumnes i així poder assolir les competències necessàries al final de cada cicle o etapa.
L’atenció a la diversitat té diferents fronts, i l'escola organitza els seus recursos per donar-los resposta amb sessions de reforç individual o en petit grup fora de l'aula, intervenció de l'especialista dins l'aula ordinària,  fent agrupaments , desdoblaments, tallers i ambients.https://drive.google.com/file/d/1e3NQfk_9McDVjeUMU5yvRPiGfjv4GUvo/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1rewEeVEjLLjeK89f9JC02Rwsqf1PoT_P/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B_r4Lw43FHF4bGZaZmxYM0tRdm8/view?usp=sharing